ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transport en facturatie uitgaande van Webstore.be, lid van Van Roey Automation nv (Verkoper van IT en technologische producten) aan de consument, en op alle overeenkomsten tussen enerzijds Webstore.be als contractspartij en anderzijds de consument, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen. Onder consument wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt. Overeenkomsten waarbij het BTW-nummer van de klant wordt afgedrukt op de factuur vallen niet onder de algemene aan- en verkoopvoorwaarden consumenten.

2. AANBIEDINGEN – OFFERTES

Alle aanbiedingen en offertes van Webstore.be, alsmede de door haar verstrekte gegevens, zijn steeds vrijblijvend, gelden slechts ten titel van inlichting en binden Webstore.be niet. Offertes leiden pas tot een overeenkomst wanneer ze na aanvaarding door de koper schriftelijk door beide partijen worden bevestigd. De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum van de offerte.

3. SPECIFICATIES

Webstore.be behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de eerder door haar gecommuniceerde productspecificaties, in het geval deze het gevolg zijn van de technische evolutie van de producten of economische voorwaarden. Webstore.be waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie zo gelijkwaardig mogelijke functionaliteiten en prestaties van het geleverde product.

4. PRIJZEN

De prijzen van Webstore.be zijn gebaseerd op de op het ogenblik van de aanbieding/offerte geldende waarden van lonen en materialen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten, heffingen en belastingen. Webstore.be behoudt zich het recht voor om de prijzen te verhogen indien één of meer van voorgaande prijselementen verhogen. In het geval er zich een prijsstijging voordoet na de bestelling en voor de levering, wordt door Webstore.be contact opgenomen met de klant om deze hiervan in kennis te stellen. In dit laatste geval heeft de klant het recht om op het ogenblik van de kennisgeving van de prijsstijging de overeenkomst te ontbinden zonder enige vergoeding of kost verschuldigd te zijn aan Webstore.be.

5. LEVERING

 • De levering geschiedt in principe vanaf magazijn Turnhout, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Eventuele vervoers- of verzendingskosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening van de klant. De producten zijn geheel voor rekening en risico van de klant vanaf het moment dat zij het pand van Webstore.be verlaten.
 • Indien Webstore.be de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook – uitgezonderd overmacht -, niet kan nakomen, heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren.
 • Indien de leveringstermijn van maximum 30 dagen overschreden wordt is het uitdrukkelijk akkoord van de consument nodig om hierop te wachten. De consument kan de ontbinding vragen indien deze termijn overschreden wordt zonder diens toestemming.

6. WAARBORG

 • Voor de verkopen aan consumenten, verwijst Webstore.be naar de toepasselijke wettelijke waarborg (zie http://economie.fgov.be/nl/consument/Garantie/Wettelijke_garantie)
 • Commerciële waarborgen die eventueel zouden worden verleend door een producent, vallen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de producent en kunnen niet aan Webstore.be worden tegengesteld.
 • Bij beeldschermen worden defecte pixels niet aanzien als een gebrek maar enkel als een esthetische onvolkomenheid. Producten worden pas omgeruild als deze een bepaald aantal defecte pixels bevatten zoals vastgelegd in ISO 13406-2 norm.
 • De verbruiksproducten batterijen, inktpatronen/toners en fusers vallen niet onder deze wettelijke waarborg.
 • Op batterijen en adapters meegeleverd met toestellen geldt een garantieperiode van 12 maanden. Bij tablets is deze garantieperiode 6 maanden.
 • Heeft u een product aangekocht dat in loop van de garantieperiode defect gaat? Dan kan u dit gratis aanmelden voor diagnose via hiervoor ontwikkeld formulier. (TODO)

7. INSTALLATIES EN INTERVENTIES

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zal de klant zelf zorg dragen voor installatie van de producten. Ingeval van installatie door Webstore.be zal de klant alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van een de klant of een door de klant aangeduid persoon die de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden, …) ter beschikking stellen. Installatie die niet kan doorgaan omwille van het ontbreken van voornoemde faciliteiten, zal door Webstore.be afzonderlijk gefactureerd worden.

8. BETALING

 • Alle betalingen moeten contant bij levering of afhaling geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De betaling geschiedt zonder mogelijkheid van schuldvergelijking of korting.
 • Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is op het factuurbedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van twaalf (12) % op jaarbasis verschuldigd vanaf de vervaldag tot op de dag der volledige betaling. Bovendien zal ingeval van niet-betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van tien (10) %, met een minimum van €50.
 • Webstore.be zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of de lopende overeenkomsten ontbonden te verklaren, en de geleverde producten onverwijld op kosten van de afnemer te doen ophalen.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van de geleverde goederen gaat slechts over op de klant, wanneer deze aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Webstore.be heeft voldaan. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de klant is overgegaan, is deze niet gerechtigd de geleverde goederen te vervreemden, te verpanden of met een zakelijk recht te bezwaren.

10. KLACHTEN

Een klacht of protest tegen de factuur kan slechts aanvaard worden indien deze schriftelijk gebeurd binnen een termijn van 8 dagen vanaf de factuurdatum.

11. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

 • Webstore.be zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade welke verband houdt met het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van Webstore.be, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door derden.
 • In geen geval zal Webstore.be aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de klant.
 • De aansprakelijkheid van Webstore.be met betrekking tot rechtstreekse schade zal beperkt zijn tot herstel in natura. Indien geen herstel in natura meer mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van Webstore.be beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering BA uitbating en/of BA na levering van Webstore.be. Indien, om welke reden ook, geen dekking onder de verzekering BA uitbating en/of BA na levering kan worden ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten, beperkt tot de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor de onder de relevante overeenkomst verkochte producten of diensten.
 • Webstore.be is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de beoogde resultaten te bekomen.
 • Bij installaties of prestaties door Webstore.be i.v.m. internet, kan Webstore.be in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d.
 • Kosten aangerekend door derden, kunnen op geen enkele manier op Webstore.be verhaald worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord.

12. WEBVERKOPEN

 • Voor de webverkopen via de Webstore.be of VanRoey.be gelden onderstaande specifieke voorwaarden in de mate en voor zover deze afwijken van de overige algemene aan- en verkoopvoorwaarden Webstore.be.
 • De bestelling van de klant via webstore leidt slechts tot een overeenkomst vanaf het ogenblik van de integrale betaling door de klant op de door Webstore.be aangegeven betaalwijze. Webstore.be verwijst voor de toepasselijke wettelijke consumentenwaarborgen naar http://www.economie.fgov.be/protection_consumer.
 • De levering door Webstore.be gebeurt ofwel door de overhandiging van de bestelde producten in de magazijnen van Webstore.be (ophaling door de klant) ofwel door verzending van de bestelde producten op het door de klant opgegeven leveradres.
  • In het geval van verzending aan de klant, zal de klant, een bedrag van €5,99 uit hoofde van verzendingskosten aan Webstore.be verschuldigd zijn indien het bedrag van de via webverkoop aangekochte producten en diensten lager is dan €20. In het geval dit bedrag van de via webverkoop aangekochte producten en diensten hoger is of gelijk aan €20 zal de klant geen extra verzendingskosten aan Webstore.be verschuldigd zijn.
  • De levertermijn van 30 dagen (in het geval van beschikbaarheid van de bestelde producten) neemt een aanvang vanaf de ontvangst door Webstore.be van de door de klant gedane betaling.
 • Na het plaatsen van de bestelling ontvangt u een email met enerzijds de bevestiging van de bestelde producten en anderzijds handige links, zoals o.a. een link naar onze algemene voorwaarden, zodat deze nog eens kunnen nagelezen worden.

13. HERROEPINGSTERMIJN BIJ INTERNETBESTELLINGEN

Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Er kunnen aan de consument, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden. Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in voor de goederen en diensten, te rekenen van de dag na de levering aan de consument. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten: 1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van bovenstaande herroepingstermijn; 2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of verouderen; 3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken ( vb toestellen waarvan het besturingssysteem of de software werd in gebruik genomen )

14. ELEKTRONISCHE FACTURATIE

De facturen zullen elektronisch aangeleverd worden via het door de klant gekozen afleverplatform. Indien de klant zijn factuur toch op papier aangeleverd wil, dan kan dit via eenvoudig verzoek aan admin@vanroey.be.

15. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

 • Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Webstore.be en de klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
 • Van de geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden of de overeenkomsten tussen Webstore.be en de klant kunnen enkel die rechtbanken kennis nemen die worden aangeduid in artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.

16. CARE+ CONTRACT

Bij het aangaan van een Care+-contract gaat u akkoord met de voorwaarden hieromtrent. De medewerkers van Vanroey.be/Webstore.be zullen slechts verbinding met uw toestel maken wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Care+ is een jaarlijkse abonnementsformule die jaarlijks verlengd dient te worden. Wanneer u beslist om te stoppen met het contract, behouden wij het recht om de geïnstalleerde programma’s van op afstand te verwijderen van uw computer(s). Houdt er rekening mee dat u mogelijk ook niet meer beschermd bent tegen bv. virussen.

17. SAFEZONE

Safe Zone bevat een uitbreiding van uw garantie tot maximaal 3 jaar. De formule dekt niet enkel hardwareproblemen, maar ook accidentele schade (Premium) en de hierbijhorende werkuren. Via onze Omnium garantie wordt ook diefstal met braak verzekerd. Let op: diefstal moet kunnen aangtoond worden door middel van een procesverbaal (PV). Bij het Smartphone Omnium pakket wordt er gewerkt met een maandelijkse domiciliëring via de firma Capt Protection. De looptijd hiervan bedraagt minimaal 12, maximaal 36 maanden. Wanneer u het contract wenst op te zeggen, dient u dit aangetekend te doen. Adresgegevens: Cap Protection – Coebergenstraat 49a, B-2018 Antwerpen. Wanneer u beroep wilt doen op onze verlengde waarborg, zal er op basis van de uiterlijke schade en omschrijving van het probleem geoordeeld worden of deze al dan niet gedekt is. Toestellen die volledig onherstelbaar worden verklaard, worden omgeruild naar hetzelfde of gelijkaardig product (rekeninghoudende met een economische afschrijving van 20% per jaar). Het aankoopbedrag wordt nooit cash terugbetaald. Toestellen die worden omgeruild zijn niet langer gedekt door het Safe Zone programma. Deze kunnen wel opnieuw verzekerd worden.

18. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Webstore.be, Lid van Van Roey Automation NV is gevestigd op volgende adressen, beginnend met de hoofdvestiging:

 • Kempenlaan 2, 2300 Turnhout (BE)
 • Antwerpseweg 116H, 2440 Geel (BE)
 • Motstraat 30, 2800 Mechelen (BE)

email: info@webstore.be - tel: 014 470 606 - BTW BE 0475.333.256

19. GEDRAGSCODES

Webstore.be houdt zich aan de gedragscode van BeCommerce, zoals deze die voorschrijft voor aangesloten webshops. Deze gedragscodes zijn terug te vinden op de hieronder vermelde urls:

NL : https://www.becommerce.be/upload/Gedragscode%20BeCommerce%20Kwaliteitslabel20131021095552.pdf

FR : https://www.becommerce.be/upload/Code%20de%20conduite%20du%20Label%20de%20Qualit%C3%A9%20BeCommerce20131021095912.pdf

Voor klachtenbehandeling door de Europese Commissie verwijzen wij u naar : http://ec.europa.eu/odr/